سوسک
توسط : kavire_teshne

وقتی تو را دیدم بهت خیره شدم،تو هم همینطوربه من خیره بودی و من قلبم داشت تاپ تاپ می زد؛ احساساتی در وجودم موج می زد و ناگهان جیغ زدم:...............................................«سوسک» و تو فرار کردی

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شنبه 1/10/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName