نبض احساس
 

باز او می پرسد نبض احساس کجاست؟

من به او می گویم:

نبض احساس دل خون شده ی کودک همسایه ی ماست

که شب و روز به دنبال دهانی نان است.

شنبه 1/10/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName