190 گناه زبان
توسط : meloudi

 25. بد گویی

«بد گویی» چیزی معادل بد زبانی است که از حالتی عام به حالتی خاص انصراف دارد.

قرآن می فرماید: خداوند بد گویی آشکار را دوست نمی دارد، مگر از کسی که ظلم شده و او شنوا وداناست.

 

شنبه 1/10/1386 - 9:35
پسندیدم 0
UserName