190 گناه زبان
توسط : meloudi

 24. بدعت گذاری

صدور «بدعت» از زبان را می توان اوج شقاوت آن محسوب داشت، زیرا زبان در وارد شدن به دنیای دین، راهی جز «صدق» پیش رو ندارد و هر گاه آن تک گزینه را مراعات نکند، کارش فاصله ای با «جنایت» نخواهد داشت. بدعت از نظر عقل و شرع محکومیت انکار ناپذیر و شدیدی دارد و مرتکب شونده ی آن، بدترین فرد معرفی شده است.

در حدیثی از پیامبر می خوانیم: هر گاه بعد از من، دارندگان شک وبدعت را مشاهده نمودید، برائت خود را از آنان آشکار نمایید.

شنبه 1/10/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName