مراحل خود سازی
توسط : دیوژن م
 

کسی که از خود حساب بکشد سود می برد، و آن که از خود غفلت کند زیان می بیند و کسی که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد و آن که آگاهی یابد می فهمد و آنکه بفهمد دانش آموخته است.

 

           نهج البلاغه حکمت 208

شنبه 1/10/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName