امید در نگاه تو آیا دوباره هست؟
 

راهی به کوچه های تماشا هنوز هست

دل می توان هنوز به دل های خسته بست

ما با نگاه ساده ی تو گرم می شدیم

امید در نگاه تو آیا دوباره هست؟

شنبه 1/10/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName