دروغ زیبا
 

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری باهم شنا کنیم؟
حقیقت ساده لوح هم پذیرفت . آن دو به کنار دریا رفتند و حقیقت لباسهایش را درآورد و دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید . از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت و دروغ در لباس حقیقت زیبا و فریبنده است...

شنبه 1/10/1386 - 8:27
پسندیدم 0
UserName