ضرب المثل
توسط : mehdi111

Birds  of  a  feather  flock  together

کبوتر با کبوتر باز با باز.

Similar  people  tend  to  find each other

  

شنبه 1/10/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName