در مورد سیستم ترمز ضد قفل ABS ( Antilock Braking Systems)
توسط : گردباد

 ABS سیتم ترمزی است كه توسط تكنولوژی كامپیوتر هدایت می شود. سنسورها در هر چرخ باعث هماهنگی سرعت چرخیدن چرخها می شود . اطلاعات سرعت چرخیدن به كامپیوترمی رسد و اگر نیاز باشد یك شیر مغناطیسی  عمل میكند تا با نیروی بیشتر یا كمتر خودرو را متوقف نماید.

اگر نیروی متوقف كننده برای چرخها معادل نباشد  اغلب یك خودرو میتواند در هنگام ترمز گرفتن بچرخد و كنترل از دست راننده خارج شود .

در حالت های معمولی ترمز ABS فعال نیست . این سیستم زمانی فعال می شود كه نیروی ترمز كردن  از خاصیت چسبندگی بین سطح جاده و چرخها بیشتر شود در این حالت به صورت اتوماتیك عمل می نماید . و عمل ترمز ABS توسط تكرار ارتعاشات در زمان ترمز قابل تشخیص خواهد بود .

شما نباید در سیستم ترمز ABS پدال را پمپ كنید ( ضربه زدن به پدال ) این باعث تداخل عمل سیستم می شود و فاصله واقعی توقف را افزایش میدهد .

جمعه 30/9/1386 - 22:49
پسندیدم 0
UserName