کو حقیقت
توسط : saber_tayson
 

تاحقیقت کفش های خود را به پاکند ، دروغ نیمی از جهان را زیر پا گذاشته است

جمعه 30/9/1386 - 19:23
پسندیدم 0
UserName