زندگی
توسط : saber_tayson
 

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که ازاو پرسیدند:فروختی؟ گفت:نخریدند،تمام شد!

جمعه 30/9/1386 - 19:22
پسندیدم 0
UserName