كتاب میراث ماندگار
توسط : drmgangineh
اگر بازجویی خطا از صواب                                نیابی یكی همنشین چون كتاب
كتاب میراثی ماندگار و عنصری اندیشمند در زندگی بشر است كه در میان همه ابزارهایفرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارد.
كتاب حافظ و احیاكننده تفكر و منبع عظیمی برای طالبان علم و حقیقت است. تاریخهیچ تمدنی خالی از كتاب و كتابت نبوده‌است، همه فرهنگ‌ها با كتاب آغاز می‌شوند و باكتاب رشد می‌كنند. ما نیز مفتخریم كه از این میان، فرهنگ دینی ما یعنی آیین مقدساسلام بیشترین بهره را از كتاب برده‌ است، چرا كه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام رسالتشرا با فرمان«خواندن» از سوی خداوند آغاز می‌كند و در همین فرهنگ مقدس است كه خداوندمنان به قلم سوگند یاد می‌كند و معجزه‌ آخرین فرستاده‌اش را یك كتاب قرار داده‌است.
این نشانه‌های روشن و همچنین پیشنیه فرهنگی ما یعنی تعدد كتاب‌ها و كتابخانه‌هادر عصر شكوفایی تمدن اسلامی و آثار مكتوب نام‌آوران و دانشمندان مسلمان ایرانی همهناظر بر اهمیت كتاب و كتاب‌خوانی است و این حقیقت را بر ما آشكار می‌سازد كه آییناسلام پرچمدار كتاب و كتاب‌خوانی در زمین است. كتاب حتی در روزگار  پیشرفت‌های بشردر عرصه‌های علمی و فرهنگی، نه تنها اهمیتش را از دست نداده بلكه ابعاد تازه‌ترییافته است. بدون شك تمام كسانی كه در زمینه‌های مختلف پیشرفتی داشته‌اند هرگز باكتاب بیگانه نبوده‌اند، بلكه مطالعه را به عنوان یك اصل ضروری در زندگی خودمی‌دانند.
در اهمیت نقش كتاب در تكامل جوامع انسانی همین بس كه تمام ادیان آسمانی و بزرگانتاریخ بشری از طریق كتاب جاودانه مانده‌اند و به راستی سزاوار نیست كه این عنصر مهمرا به‌دست فراموشی یا كم توجهی بسپاریم. در حالی كه متأسفانه اكنون كتاب در جامعهما در جایگاهی كه باید باشد، نیست و هنوز مطالعه به عنوان یك نیاز دایمی برای همهمطرح نمی‌باشد، از این رو ضروری است كه پیگیری این مسئله و پیداكردن راه حلی برایآن از اولویت‌های مهم زندگی ما باشد.
بیست و چهارم آبان ماه هر سال در كشورها به عنوان اولین روز از هفته كتاب وكتاب‌خوانی انتخاب شده‌است، هفته كتاب نقطه عطفی در گسترش فرهنگ كتاب و كتاب‌خوانیاست. ولی فعالیت در این حوزه نباید تنها محدود به یك هفته باشد. در حقیقت این هفتهبهانه و فرصتی است كه با تبلیغات گسترده اهمیت این موضوع را نشان داده تا به طورجدی‌تر به این مقوله پرداخته شود و از همگان دعوت شود تا هر كس با هر تخصصی كه داردبا تمام توانش در این زمینه تلاش كند.
از جمله اقشاری كه نقش سازنده و كلیدی می‌توانند در امر كتاب و كتاب‌خوانیداشته‌ باشند، معلم‌های مدارس هستند.‌ مدرسه به عنوان یكی از نهاد‌های فكری وفرهنگی جامعه منشأ بسیاری از تغییرات اساسی در جامعه است، چرا كه نسل جوان جامعه ازآن جا برمی‌خیزد و این جوانان هستند كه یك جامعه را می‌سازند. از این رو باید شرایطو زمینه مساعد جهت ایفای هر چه بهتر این نقش از طرف معلمان،‌ فراهم شود.
به امید روزی كه با توجه بیشتر مسئولان فرهنگی كشور، تهیه و عرضه كتاب در كشورآسان شود و كتاب با هزینه كمتری در اختیار مردم قرارگیرد تا هیچ كس در هیچ‌جا،‌بهانه‌ای برای كتاب نخواندن نداشته‌ باشد و صمیمیتی بیش از گذشته میان مردم و كتاببرقرار شود.
 
جمعه 30/9/1386 - 19:14
پسندیدم 0
UserName