صدای سخن عشق
توسط : 09133692370

از صدا ی سخن عشق ندیدم خوشتر     یادگاری كه درین گنبد دوار بماند.                      

جمعه 30/9/1386 - 18:30
پسندیدم 0
UserName