همینه
توسط : گردباد
خدا اراده کرد زن را بیافریند ؛ پس گردی ماه، روشنی خورشید، جنبش برگ، استحکام چوب، اشک تمساح، حجب خرگوش، نگاه میش، تموّج افعی و هنر ببر را جمع کرد واورا آفرید !                                                 رابیندرانات تاگور
جمعه 30/9/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName