راه شناخت حضرت مهدى(عج)

 راه شناخت حضرت مهدى(عج)

براى شناخت حضرت مهدى (علیه السلام) و ویژگىهاى شخصى و كیفیت غیبت و ظهور او هیچ وسیلهاى بهتر از آیات شریفه قرآن كریم و روایات معصومین (علیهم السلام)نیست. با اینكه در این زمینه و با اتكاى به همین آیات و روایات، بیش از هزار كتاب و رساله نوشته شده است بازهم به طور یقین مىتوان گفت كه در تمامى آنها، جز بخش كوچكى از معارف مربوط به این آخرین ذخیره الهى، تبیین نشده است. زیرا ابعاد وجودى او را ـ همچنان كه در باره امیرالمؤمنین (علیه السلام)فرمودهاند ـ كسى جز خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)به تمام و كمال نشناسد. و باز كلام خدا و پیامبر و اهلبیت را هركسى به درستى فهم نتواند كرد.

علاوه بر این، خاصیت دوران غیبت است كه نمىتوان مطمئن بود كه همه فرمایشات آنان به ما رسیده باشد.

با این همه، آنچه در پى مىآید تنها مرورى بر پارهاى عناوین و ذكر نمونههایى در هر باب است. بسان بر گرفتن قطرههایى از دریایى بىكرانه، كه گفتهاند:

آب دریا را اگر نتوان كشید***هم به قدر تشنگى باید چشید

جمعه 30/9/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName