آنکه هوای تو را دارد
 

و یکی هست که هوای تو را دارد و تو را می پاید

اگر در گرفتاری در افتی به دادت می رسد

و اگر نیازمند شوی دستت را پر می کند

و اگر ناتوان شوی توانت می بخشد

و هر روز نامه ی اعمالت را می خواند

و گاهی از شادمانی تبسّم می کند و لبخند می زند و گاهی از تاُسف و اندوه لب می گزد و سر تکان می دهد

یکی هست که هر روز در گوشت زمزمه می کند:

انّا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم و لو لا ذلک....

جمعه 30/9/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName