اسماعیل تو چیه؟سعی کن قربانیش کنی
توسط : بر ز خ
سلام
صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها
است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از
خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن
دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن
روزی نو و انسانی نو است.
 
و اکنون در منایی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای
اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیتت، شغلت؟
پولت؟ خانه ات؟ املاكت؟ ... ؟
این را تو خود می دانی، تو خود آن را، او را – هر چه هست و هر
که هست – باید به منا آوری و برای قربانی، انتخاب کنی، من فقط
می توانم " نشانیها " یش را به تو بدهم:
آنچه تو را، در راه ایمان ضعیف می کند، آنچه تو را در "رفتن"، به
"ماندن" می خواند، آنچه تو را، در راه "مسئولیت" به تردید می
افکند، آنچه تو را به خود بسته است و نگه داشته است، آنچه
دلبستگی اش نمی گذارد تا " پیام" را بشنوی، تا حقیقت را اعتراف
کنی، آنچه ترا به "فرار" می خواند آنچه ترا به توجیه و تاویل های
مصلحت جویانه می کشاند، و عشق به او، کور و کرت می کند
ابراهیمی و "ضعف اسماعیلی" ات، ترا بازیچه ابلیس می سازد. در
قله بلند شرفی و سراپا فخر و فضیلت، در زندگی ات تنها یک چیز
هست که برای بدست آوردنش، از بلندی فرود می آیی، برای از
دست ندادنش، همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست می دهی،
او اسماعیل توست، اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد، یا
یک شیء، یا یک حالت، یک وضع، و حتی، یک " نقطه ضعف"!
جمعه 30/9/1386 - 1:27
پسندیدم 0
UserName