صمیمی
توسط : گردباد

تنها آن که بزرگ ترین جا را

به خود اختصاص نمی دهد

از شادیِ لبخند بهره می تواند داشت.

آن که جای کافی برای دیگران دارد

صمیمانه تر می تواند

با دیگران بخندد

با دیگران بگرید.

                                    از مارگوت بیکل (ترجمه زنده یاد احمد شاملو)

جمعه 30/9/1386 - 1:3
پسندیدم 0
UserName