مختصات شهر
توسط : ebrahimi1

شهرى است نزدیك تهران ، با این خصوصیات .
از حذف حرف اول ، اسم شخصى ،
از حذف حرف اول و دوم ، نام خانوادگى ،
از حذف حرف اول و دوم و سوم وسیله جنگى ،
از حذف حرف اول و دوم و سوم و چهارم واحد پول
و با حذف حرف اول تا حرف پنجم ، یكى از حروف الفباء بدست مى آید

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName