انفاق و امساك
توسط : ebrahimi1

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش 
چون رنده ز كار خویش بى بهره مباش 

تعلیم ز اره گیر، در كار معاش 
چیزى سوى خود مى كش و چیزى مى پاش 

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:51
پسندیدم 0
UserName