خدا ترس
توسط : ebrahimi1


امام جواد علیه السلام به بعضى اصحاب فرمود: هر گاه از شما پرسند: از خدا مى ترسید؟ پاسخ ندهید و سكوت اختیار كنید. زیرا اگر بگوئید: نمى ترسیم : كافر باشید. و اگر بگوئید: مى ترسیم ، دروغ گفته اید. زیرا اعمال شما عمل اهل خوف و خشیت نیست


پنج شنبه 29/9/1386 - 23:49
پسندیدم 0
UserName