آن که غایب ز نظر شد به نظر می آید
توسط : ZohooreYar

آن که غـــــایب زنظر شد به نظر می آید

 

شب هـــجـــــران من غم زده سر می آید

 

بلبل از دوری گـــل نــــاله و فریـاد مکن

 

ظلمــــــات شب یـــلـــــدا به سحر می آید

 

طعنه بر من مزن ای پیر و دجــــال دغل

 

از پس ابر برون قرص قــــمــــر می آید

 

بر خــــراباتی خوش لهجه ما خرده مگیر

 

اهــــل دل را زپس پرده خــبــــر می آید

 

پیک امید در خـــــــانه یــعــــــقوب بزن

 

گو به آن پیر که گمگــــشـته پسر می آید

 

بهر دیدار رخش گــــام به بــــــازار منه

 

سر به صحرا زده از کوه و کمر می آید

 

با دعا دل بشـــــکن تا که دلش رام کنی

 

بی گمـــــــان از دل بشکسته اثر می آید

 

سالکا عــــــشرت تو رؤیت رویش باشد

 

آن که بـــــــا عشوه زسرحد هنر می آید

 

سید رضا تقوی

(سالک)
پنج شنبه 29/9/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName