حجاب
توسط : hadi_1339

برای اینکه جوانان از این آفات در امان باشند،باید درخانواده بطور صحیحی تربیت شوند،اما اگر مادر اسیر انواع هوسها وتمایلات حیوانی باشد،نمی تواند برای فرزندانش الگوی کاملی باشد.

زیبایی برای زن دروجود او سرمایه است،اما باید بجا مصرف شود وزکات جمال زن ،حفظ او وعفاف است.

جواز کشف حجاب در مقابل محارم از جمله شوهر ،این غریزه را جهت می دهد که خود آرائی زن مختص به شوهرباشد ومنع آن در برابر نا محرم ،این غریزه را کنترل می کند.

 

از نظراسلام محدودیت کامیابیهای جنسی به محیط خانوادگی وهمسران مشروع از جنبه روانی به بهداشت وسلامت روانی اجتماع کمک می کندواز جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افرادخانواده وبرقراری صمیمت کامل بین زوجین می گرددواز جنبه اجتماعی موجب حفظ واستیفای نیروی کار وفعالیت اجتماعی می گردد.از نظر وضع زن در برابر مردسبب می گردد که ارزش زن در برابر مردبالابرود.

فلسفه پوشش ومنع کا میابی های جنسی از غیرهمسرمشروع ازنظراجتماع خانوادگی این است که همسرقانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن اوبه شماربروددر حالی که درسیستم آزادی کامیابی همسرقانونی از لحاظ روانی یک رقیب ومزاحم وزندانبان به شمارمی رودودرنتیجه کانون خانوادگی براساس دشمنی ونفرت پایه گذاری می شود.

 خودنمایی وحضورتحریک آمیززنان ودختران درصحنه های اجتماعی نظرهرمردمتاهل ومجردی رابه خودجلب میکند.اگربیننده متاهل باشدباتوجه به غریزه تنوع طلبی وزیبایی خواهی که داردبخشی ازتوجه خودرامتوجه آنان میکندودرنتیجه به همان اندازه گرایش به همسرش راکه همواره بااوزندگی میکندراکاهش میدهد.گرچه بسیاری اززنان خودنمازیبایی همسر بیننده راندارنداماتازگی وتنوعی که دارندکمبودزیبایی آنهارابطورموقت می پوشاند.وقتی چشمهای مردی درمحیطهای مختلف اجتماعی ازدیدن مناظرجالب توجه زنان ودختران کامیاب شودطبعا"میزان علاقه اونسبت به همسرش کاهش میابدزیرابخش عمده ای ازعلاقه مردبه همسرش ازناحیه نیازهای جنسی تامین می شودکه این نیازرازنان جلوه گرجامعه بطورنامشروع برآورده می سازند.این کاهش علاقه بسیاری ازپیوندهاراباسستی همراه می سازدومسائل اخلاقی مختلفی رابه بارمی آوردبگونه ای که درنوع نگرش مردبه همسرش تاثیر منفی می گذارد. ادامه دارد

                  

(2)

پنج شنبه 29/9/1386 - 18:15
پسندیدم 0
UserName