حافظ
توسط : maceha
 • ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی
 • هزار نكته در این كار هست تا دانی

   

   

 • به جز شكر دهنی مایه هاست خوبی
 • را

   

 • به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی
 • هزار سلطنت دلبری بدان نرسد
 •  
 • كه در دلی به هنر خویش را بگنجانی
 • چه گردها كه بر انگیختی ز هستی من
 • مباد خسته سمندت كه تیز می رانی
 • به همنشینی رندان سری فرود آور
 • كه گنجهاست در این بی سری و سامانی
 • بیار باده رنگین كه یك حكایت راست
 • بگویم و نكنم رخنه در مسلمانی
 • به خاك پای صبوحی كنان كه تا من مست
 • ستاده بر در میخانه ام به دربانی
 • به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم
 • كه زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی
 • به نام طره دلبند خویش خیری كن
 • كه تا خداش نگه دارد از پریشانی
 • مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز
 • وگرنه حال بگویم به آصف ثانی
 • وزیر شاه نشان خواجه زمین و زمان
 • كه خرمست بدو حال انسی و جانی
 • قوام دولت و دنیی محمد بن علی
 • كه می درخشدش از چهره فر یزدانی
 • زهی حمیده خصالی كه گاه فكر صواب
 • تو را رسد كه كنی دعوی جهانبانی
 • طراز دولت باقی تو را همی زیبد
 • كه همتت نبرد نام عالم فانی
 • اگر نه گنج عطای تو دستگیر شود
 • همه بسیط زمین رو نهد به دیوانی
 • تو را كه صورت جسم تو را هیولایی ست
 • چو جوهر ملكی در لباس انسانی
 • كدام پایه تعظیم نصب شاید كرد
 • كه در مسالك فكرت نه برتر از آنی
 • درون خلوت كروبیان عالم قدس
 • صریر كلك تو باشد سماع روحانی
 • تو رسد شكر آویز خواجگی گه وجود
 • كه آستین به كریمان عالم افشانی
 • صواعق سخطت را چگونه شرح دهم
 • نعوذ بالله از آن فتنه های طوفانی
 • سوابق كرمت را بیان چگونه كنم
 • تبارك الله از آن كار ساز ربانی
 • كنون كه شاهد گل را به جلوه گاه چمن
 • به جز نسیم صبا نیست همدم جانی
 • شقایق از پی سلطان گل سپارد باز
 • به بادبان صبا كله های نعمانی
 • بدان رسید ز سعی نسیم باد بهار
 • كه لاف می زند از لطف روح حیوانی
 • سحرگهم چه خوش آمد كه بلبلی گلبانگ
 • به غنچه می زد و می گفت در سخنرانی
 • كه تنگدل چه نشینی ز پرده بیرون آی
 • كه در خم است شرابی چو لعل رمانی
 • مكن كه می نخوری بر جمال گل یك ماه
 • كه باز ماه دگر می خوری پشیمانی
 • به شكر تهمت تكفیر كز میان برخاست
 • بكوش كز گل و مل داد عیش بستانی
 • جفا نه شیوه دین پروری بود حاشا
 • همه كرامت و لطف است شرع یزدانی
 • رموز سر انا الحق چه داند آن غافل
 • كه منجذب نشد از جذبه های سبحانی
 • درون پرده گل غنچه بین كه می سازد
 • ز بهر دیده خصم تو لعل پیكانی
 • طرب سرای وزیرست ساقیا مگذر
 • كه غیر جام می آنجا كند گران جانی
 • تو بودی آن دم صبح امید كز سر مهر
 • بر آمدی و سر آمد شبان ظلمانی
 • شنیده ام كه ز من یاد می كنی گه گه
 • ولی به مجلس خاص خودم نمی خوانی
 • طلب نمی كنی از من سخن جفا این است
 • وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی
 • ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد
 • لطایف حكمی با كتاب قرآنی
 • هزار سال بقا بخشدت مدایح من
 • چنین نفیس متاعی به چون تو ارزانی
 • سخن دراز كشیدم ولی امیدم هست
 • كه ذیل عفو بدین ماجرا بپوشانی
 • همیشه تا به بهاران هوا به صفحه باغ
 • هزار نقش نگارد ز خط ریحانی
 • به باغ ملك ز شاخ امل به عمر دراز
 • شكفته باد گل دولتت به آسانی
مهدی   از خرم آباد
پنج شنبه 29/9/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName