شما را به یادآوری مرگ، سفارش می کنم
توسط : raki
علی (ع) فرمود: "مردم! شما را به یادآوری مرگ، سفارش می کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش می کنید در حالی که او شما را فراموش نمی کند ؟ و چگونه طمع می ورزید در حالی که به شما مهلت نمی دهد؟؟
پنج شنبه 29/9/1386 - 12:16
پسندیدم 0
UserName