حرص و تکبر و حسادت ، انگیزه های فرو رفتن در گناهانند .
توسط : raki
كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرفسازد. حرص و تکبر و حسادت ، انگیزه های فرو رفتن در گناهانند .
پنج شنبه 29/9/1386 - 12:16
پسندیدم 0
UserName