تجربه
توسط : raki
تجربه همیشه به نفع انسان نیست ، زیرا هیچ حادثه ای دو بار به یك شكل اتفاق نمی افتد...وینستون چرچیل
پنج شنبه 29/9/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName