عاشق نادیده
 
 

تو را ندیده چرا چنین عاشق شده ایم و این گونه شیفته ایم؟

چگونه می توان ندیده عاشق کسی شد؟

چگونه این همه عاشق سر و جان باخته بی آنکه رویت را ببینند واله شده اند؟

چگونه عالمی بی قرار روی توست بی آنکه به یک نگاهت حتّی،دیده باشد؟

راستی آیا می توان نادیده عاشق بود؟

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم

همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی

پنج شنبه 29/9/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName