سکوت من ترانه ی من است
توسط : parandeh2

سکوت من ترانه ی من است.سکوت من خودسرود و ترانه ی من است. و گرسنگی من همان سیری من است. وآب در تشنگی من جریان دارد. ودر هوشیاری من مستیهاست.وعروسیهاست در فغان و شکوه ی من.ودیدارهاست در غربت تنهاییم.وپنهانی من عین ظهور.وظهور من همه ستروحجاب است. چه بسیار که از غمها شکوه می کنم.وقلبم بدان غمها بر خود می بالد. چه بسیار که می گریم و دندانهایم به خنده رخ می نمایند.وچه بسیار که در آرزوی دوست دلم پر می کشد.ودوست درکنارم نشسته است. وچه بسیار که چیزی راطلب می کنم.وآن چیز در حلقه ی نگین من است.گاه شب تاریک دشمنانم را که همان رهزنان حواسند در پرده ی ظلمت می پوشاند. تا من پرده ی رویاهای خویش را بگسترم.وآنگاه صبح هوشیاری باز پرده را در می پیچد و به کناری می نهد. . . .لحظات زیبایی داشته باشید ای عزیزان من.دوستدار همیشگی شما زهرهparandeh2

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:27
پسندیدم 0
UserName