من به خاطره تو میرم سیب دزدی
توسط : alioj

تو به من خندیدی و ندانستی من با چه دلهره ای  سیب را از باغچه همسایه دزدیدم.

باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک.

 باغبان غضب آلود به من کرد نگاه.تو رفتی و خش خش گام تو تکرار کنان می دهد

 آزارم و من اندیشه کنان فکر این پندارم:

 

                       (( که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت ))

محمد اجاقی

پنج شنبه 29/9/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName