امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

حاجیانی که بازمی گردند سه دسته اند : دسته ای از آتش آزاد می شوند، و دسته ای از گناهان خود خارج می گردند مانند روزی که از مادر متولد شده اند، و دسته سوم  با مصونیت مال و عیال برمی گردند و این کمترین بهره ای است که عاید حاجی می شود

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName