خشرو باش.چرا
توسط : گردباد

 خوشرویی " هم در نگاه مطرح است ، هم در لبخند ؛ هم در گفتار آشكار می شود ، هم در رفتار .

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName