به قول حافظ :
توسط : گردباد

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند


دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:1
پسندیدم 0
UserName