تاثیرات گوناگون انسان از هر چیز
توسط : parandeh2

در جشمان برادرت نگاه کن و ببین که نور نیکی از آنها می درخشد یاآتش غضب بیرون می جهد و تاثیری را که این دو برق در روح تو دارد احساس کن و از آنجا پی ببر که فضیلت نیز بطور معجزه آمیزی از انسانی به انسان دیگر منتقل میشود.زهرهparandeh2

چهارشنبه 28/9/1386 - 19:2
پسندیدم 0
UserName