غم
توسط : negine darya

ز غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد

عجب از محبت من که در او اثر ندارد

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد

دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد

چهارشنبه 28/9/1386 - 19:1
پسندیدم 0
UserName