قدر داشته هایت را بدان ...
توسط : oversea

از این که کفش نداشتم ناراحت بودم ...

تا این که در خیابان مردی را دیدم که پا نداشت پس خدا را برای آنچه به من عطا کرده بود سپاس گفتم ...
چهارشنبه 28/9/1386 - 18:18
پسندیدم 0
UserName