خدا حواسش به آن ...
توسط : oversea

دهقانان دعا می کردند که باران بیاید ... اما خدا حواسش با آن پسرکی بود که چکمه اش سوراخ بود ...

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:16
پسندیدم 0
UserName