انسان های سخت هیچ گاه شکست نمی خورند ...
توسط : oversea

در جدال روزهای سخت و انسان های سخت این انسان های سخت هستند که همواره پیروز می شوند ...

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:15
پسندیدم 0
UserName