دیده بگشا...
توسط : mohsenpour

      دیده بگشا...
      
      دیده بگشا ای به شهد ِمرگ ِنوشینت رضا
      دیده بگشا بر عدَم ، ای مستی ِهستی فزا
      دیده بگشا ای پس از سوءالقضا ، حسن القضا
      دیده بگشا از كـَرَم ، رنجور ِدردِستان علی
      بحر ِمروارید ِغم ، گنجور ِمردِستان علی
      دیده بگشا رنج ِانسان بین و سیل ِاشك و آه
      كِبر ِ پـَستان بین و جان ِجهل و فرجام ِگناه
      تیر و تركش ، خون و آتش ، خشم سركش ، بیم چاه!
      دیده بگشا بر ستم ، در این فریبستان علی
      شمع ِشبهای دّژَم ، ماهِ غریبستان علی
      دیده بگشا نقش انسان ماند با جامی تهی
      سوخت لاله ، مُرد لیلی ، خشك شد سَرو ِسهی
      ز آگهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی
      دیده بگشا ای صنم ، ای ساقی مستان علی
      تیره شد از بیش و كم ، آیینه‌ی هستان علی
      
      استاد علی معلم دامغانی

چهارشنبه 28/9/1386 - 18:5
پسندیدم 0
UserName