آخرش دله تو رو بردم . . . !
توسط : mohsenpour
وقتی که می رفتیم با پای پیاده
گفتی فقط یادت باشه یه دوستی ساده
هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده
این بارون چشمام تمومی نداره
آخه دلم برای تو یه بی قراره
گفتی نمی خوامت ،عاشقت نمی شم
گریه هاتم دیگه برام فایده نداره
دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمی کردم ؛
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو می مردم
دوستم نداشتی غصه می خوردم
آخرش دله تو رو بردم
آخرش دله تو رو بردم . . . !
گفتی منو می خوای چکار
تنها برو هر جا می خوای ، برو . . .
وقتی که می رفتیم با پای پیاده
گفتی فقط یادت باشه یه دوستی ساده
هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده
واسه تو می مردم ، غصه تو می خوردم
یواشکی عکس تو با خودم می بردم
تا صبح می شستم کنار عکست
بیدار می موندم غصه تو می خوردم . . .
دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمی کردم ؛
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو می مردم
دوستم نداشتی غصه می خوردم
آخرش دله تو رو بردم
آخرش دله تو رو بردم . . . !
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName