***** یا مهدی *****
توسط : mohsenpour

***** یا مهدی *****
 
@ به نام خدا @
***** یا مهدی *****
بیا جانا كه جانان خواهد آمد *@* امیر شاه خوبان خواهد آمد
بر این دنیای ظلمانی سرانجام *@* شهی چون ماه تابان خواهد آمد
گرفتاران پریشان بیایید *@* كه شاه غمگساران خواهد آمد
الا ای بی پناهان ناله تا كی *@* پناه بی پناهان خواهد آمد
بگو از ما به جمع مستمندان *@* كه شاه فضل و احسان خواهد آمد
فدای مقدمش سازم هزاران بار جانم را *@* اگر دانم زروی لطف بر سویم نگار آید
دو چشمم منتظر بر در چو یعقوب ز غم یوسف *@* كه شاید پیك مصری را بدین درگه گذارآید
جهان در انتظار و من به امیدم كه تا روزی *@* همایون طلعتم مهدی به امر كردگار آید
موفق و موید باشید در پنا ایزدی

                                                  

چهارشنبه 28/9/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName