مرگ عشق
توسط : mohsenpour
مرگ عشق
آرزو دارم شبی عاشق شوی.آرزو دارم بفهمی درد را"برخوردهای سرد را.می رسد روزی که بی
من لحظه ها را سر کنی.می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی.می رسد روزی که شبها در
کنار عکس من نامه های کهنه ام را موبه مواز بر کنی
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:31
پسندیدم 0
UserName