گفتن :عاشقی
توسط : mohsenpour
گفتن :عاشقی
وقتی که گریه کردم گفتن:بچه ای!!!
                      وقتی خندیدم گفتن :دیوانه ای!!!
وقتی جدی بودم گفتن:مغروری!!!
               وقتی شوخی کردم گفتن:سنگین باش!!!
وقتی حرف زدم گفتن:پر حرفی!!!
                  وقتی ساکت شدم:گفتن عاشقی
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName