تورو به من داد
توسط : mohsenpour
تورو به من داد
من ازخدا یه گل خواستم"اون به من یک باغ داد من از خدا یه درخت خواستم "اون به من
یه جنگل داد من از خدا یه دوست خواستم "اون به من تورو داد
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:29
پسندیدم 0
UserName