فرق خون واشک
توسط : mohsenpour
فرق خون واشک
1.خون قرمزه رنگه عشقه"اشک بی رنگه درد عشقه.
2.خون وقتی میاد بیرون میسوزه امااشک اول میسوزه بعد بیرون میاد.
3.خون مال زخم جسمه ولی اشک مال زخم روحه.
4.جای زخم خون خوب میشه ولی مال اشک خوب نمیشه.
5.خون همیشه مال درد وغمه ولی اشک بعضی وقتا مال خوشحالیه.
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:28
پسندیدم 0
UserName