عشق نمی پرسه که...
توسط : mohsenpour
عشق نمی پرسه که تو کی هستی؟عشق فقط میگه تو مال منی...
عشق نمی پرسه که اهل کجایی؟فقط میگه توقلب من زندگی می کنی...
عشق نمی پرسه که چی کار می کنی؟فقط میگه باعث میشی قلب من به ضربان بیفته..
عشق نمی پرسه چرادورهستی؟فقط میگه همیشه بامنی...
عشق نمی پرسه که دوستم داری؟فقط میگه دوستت دارم
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName