آیا میدانید:
توسط : mohsenpour

آیا میدانید:
آیا میدانید:اولین مردمانی كه سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون
از شهر اختراع كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه اسب را به جهان هدیه كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه حیوانات خانگی را تربیت كردند و جهت بهره مندی از
آنان استفاده كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه مس را كشف كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه آتش را در جهان كشف كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه ذوب فلزات را آغاز كردند ایرانیان بودند(در شهر سیلك
در اطراف كاشان)؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه كشاورزی را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ایرانیان
بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه نخ را كشف كردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان
بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه سکه را در جهان ضرب كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه كشتی یا زورق را ساختند به فرمان یكی از پادشاهان زن
ایرانی بوده است؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند
ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه مقیاس سنجش اجسام را كشف كردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب
ایران،ایرانیان بودند؟
آیا میدانید:اولین مردمانی كه قاره آمریكا را كشف كردند ایرانیان بودند و كریستف
كلب و واسـكـودوگاما بر اثر خواندن كتابهــای ایرانی كه در كتابخـانه واتیكان بوده
به فكـر قــاره پیمایی افتاده اند؟
آیا میدانید:كورش كبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام كورپولیس كه خجند امروزی نام
دارد؟
آیا میدانید:كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها
به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد كه بیش از 1000 متر بلندی داشت برای
اثبات حسن نیت خود به آنان تاج گذاری كرد؟
آیا میدانید:اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط كورش كبیر در شوش جهت تعلیم
فن و هنر ساخته شد؟
آیا میدانید:اولین ارتش سواره در دنیا توسط سام ایرانی با 115 سرباز اختراع شد؟
آیا میدانید:كلمه شاهراه از راهی كه كورش بین سارد پایتخت كارون و پاسارگاد احداث
كرد گرفته شده؟
آیا میدانید:دیوار چین با بهره گیری از دیواری كه كورش در شمال ایران در سال 544
قبل از میلاد ساخت،ساخته شد؟
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:17
پسندیدم 0
UserName