روزه...
توسط : mohsenpour

ــ روزه مـاده هـای نـفسـانی را می مـیرانـد.
ــ زاری و خشوع را در انسان بیدار مینماید.
ــ ریـسمان الـتجاء به خدا را استوار میدارد.
ــ روح شـکـر نـعـمـت هـا و احـسـان به فـقر.
ــ درخـت شهـوت را از پا درمی آورد.
ــ جوارح و اعضاء را طاهر می نماید.
ــ ظـاهر و باطـن را معمور می دارد.
ــ حساب قیامت را تخفیف می دهد.
ــ  دل را مـصـفـا می سازد.
ــ غم و اندوه را زائل میکند.
ــ بر حـسـنـات مـی افـزاید.
چهارشنبه 28/9/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName