آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع دوم : احكام و آداب مفتى


(این احكام و آداب ضمن پنج مساءله گزارش مى شود):

4- آیا در مورد حوادث مشابه و متعاقب ، لازم است در فتوى تجدید نظر شود؟
اگر مفتى و مجتهد در مورد واقعه اى فتوى دهد و سپس واقعه اى همانند آن اتفاق افتد، (براى صدور فتوى درباره واقعه جدید) - در صورتى كه متوجه و متذكر فتواى نخستین و ادله آن باشد - باید در مورد واقعه جدید و مشابه واقعه اول ، همان فتوى را بدون نیاز به تاءمل و نظر صادر كند. ولى اگر فتواى نخستین به خاطرش آید؛ لكن دلیل آن را به یاد نیاورد و یا علتى براى رجوع از فتواى نخستین پدید نیاید، در اینكه آیا مى تواند طبق فتواى اول ، راءى دهد و یا لازم است تجدید نظر نموده و به اجتهاد بپردازد، دو نظریه وجود دارد.
مسئله تجدید تفحص و جستجو براى پیدا كردن آب بجاى تیمم ، و یا كوشش مجدد براى یافتن سمت قبله ، و نیز حكمى كه قاضى بر اساس اجتهاد صادر مى كند و سپس واقعه و مسئله اى همانند آن اتفاق مى افتد، با مسئله مورد بحث ما از نظر حكم فرقى ندارد، (یعنى دو قول و نظریه در این زمینه ها وجود دارد كه بر طبق یكى از آنها مى تواند به همان نظریه اول عمل كند، و بر طبق نظریه دیگر باید با اجتهاد مجدد، یعنى تجدید نظر در فتواى خویش عمل نماید).

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName