لسان الغیب
توسط : sah2281987
 

كرشمه ای كن و بازار ساحری بشكن.......به غمزه رونق و ناموس سامری بشكن

به باد ده سر و دستار عالمی یعنی.......كلاه گوشه به آیین سروری بشكن

به زلف گوی كه آیین دلبری بگذار.......به غمزه گوی كه قلب ستمگری بشكن

برون خرام و ببر گوی خوبی از همه كس.......سزای حور بده رونق پری بشكن

به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر.......به ابروان دوتا قوس مشتری بشكن

چو عطر سای شود زلف سنبل از دم باد.......تو قیمتش به سر زلف عنبری بشكن

چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ.......تو قدر او به سخن گفتن دری بشكن

چهارشنبه 28/9/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName